UAB “VS-FITNESS“, įmonės kodas 302484535, PVM mokėtojo kodas LT100005224616, adresas Tilžės g. 60, LT-91108 Klaipėda (toliau – Sporto klubas) taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi Sporto klubo, esančio PPC “Ozas”, Ozo g. 18, Vilniuje paslaugomis.

 1. Visi asmenys, norintys naudotis Sporto klubo paslaugomis (toliau – Lankytojas), privalo atidžiai susipažinti su sporto klubo Taisyklėmis patvirtinant tai savo parašu ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Lankytojui atsisakius susipažinti su Taisyklėmis ir patvirtinti tai savo parašu arba atsisakius pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, Sporto klubas pasilieka teisę neleisti pradėti naudotis Sporto klubo paslaugomis.
 2. Už nepilnamečius asmenis pasirašo jų tėvai (globėjai, rūpintojai) ir pats nepilnametis Lankytojas, tuo patvirtindami, kad nepilnamečio Lankytojo sveikatos būklė leidžia jam naudotis Sporto klubo paslaugomis, nepilnametis Lankytojas susipažino su Taisyklėmis, jų laikysis, taip pat užtikrina nepilnamečio Lankytojo Sporto klubui bei tretiems asmenims padarytos žalos atlyginimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, atsako už jo tinkamą elgesį Sporto klube bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą. Lankytojų asmens duomenys tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.
 3. Fotografinė nuotrauka, asmens kodas, piršto antspaudo modelio (binarinis kodas) duomenys, tvarkomi Lankytojo identifikavimo (asmens tapatybės nustatymo) tikslu.
 4. Lankytojo asmeniniai ir kontaktiniai duomenys užregistruojami klientų aptarnavimo sistemoje. Nario identifikavimui naudojama biometrinė Lankytojų įeigos, paslaugų užsakymo sistema, kuri vykdoma skaitmeninio piršto antspaudo atitikmens – binarinio kodo pagalba – arba specialia kortele. Lankytojas, susipažinęs su šiomis sporto klubo Taisyklėmis, pasirašo specialioje kliento sutikimo formoje, išreikšdamas savo sutikimą, jog asmens duomenys būtų tvarkomi ir saugomi šiose Taisyklėse nurodytu tikslu. Lankytojo asmens duomenys tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, nustatančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.
 5. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) 31 straipsniu ir Duomenų valdytojų pranešimo apie duomenų tvarkymą taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 262, pranešame, kad tvarkome asmens duomenis automatiniu būdu. Asmenų ir turto apsaugos tikslu Sporto klubo patalpose vykdomas vaizdo stebėjimas.
 6. Prieš pradedant lankytis Sporto klube, rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę, pasitarti su savo gydytoju ir įsitikinti, ar sveikatos būklė leidžia naudotis Sporto klubo paslaugomis. Visa atsakomybė dėl Lankytojo sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Sporto klube, tenka Lankytojui. Sporto klubas neatsako ir neatlygina Lankytojui dėl jo sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės bei neturtinės žalos arba trečiųjų asmenų veiksmų, išskyrus tuos atvejus, kai žala atsirado dėl Sporto klubo kaltės.
 7. Lankytojai, norintys naudotis Sporto klubo paslaugomis, privalo įsigyti vienkartinę apsilankymo paslaugą arba įsigyti terminuotą abonementą (toliau – Abonementas).
 8. PVM sąskaitos-faktūros išrašomos po paslaugų įsigijimo fakto tik tą patį kalendorinį mėnesį.
 9. Lankytojai, įsigiję vienkartinį, „Visa diena“ ar E.sąskaita Abonementą, įleidžiami į Sporto klubą nuo 6.00 val. iki 22.00 val. darbo dienomis, šeštadieniais nuo 9.00 val. iki 22.00 val., sekmadieniais bei švenčių dienomis nuo 9.00 val. iki 21.00 val.
 10. Sporto klubo administracija pasilieka teisę nustatyti vykdomų akcijų galiojimo taisykles ir sąlygas nepriklausomai nuo šiose Taisyklėse numatytų punktų. Akcijų metu nuolaidos nesumuojamos. Sporto klubas neturi įsipareigojimų atlyginti Lankytojo patirtų nepatogumų dėl neįsigytų arba įsigytų akcijų ar specialių pasiūlymų sąlygų arba galiojimo pasikeitimo.
 11. Sporto klubo administracija pasilieka teisę keisti Sporto klubo darbo laiką, grupinių užsiėmimų tvarkaraštį, atsižvelgiant į švenčių ir poilsio dienas, ne vėliau kaip prieš tris dienas skelbimu Sporto klubo patalpose arba vs-fitness.lt apie tai informavus Lankytojus.
 12. Įsigijus 1 mėn. Abonementą, Lankytojas privalo pradėti lankyti Sporto klubą ne vėliau kaip per 30 dienų. Praėjus 30 dienų po apmokėjimo ir neapsilankius Sporto klube, Abonementas aktyvuojamas automatiškai ir pradedamas skaičiuoti jo galiojimo laikas. Kiti Abonementai aktyvuojami automatiškai nuo įsigijimo momento.
 13. Lankytojas gali įsigyti už 6,00 EUR praėjimo laikroduką (toliau – Laikrodukas). Laikroduką privaloma turėti kiekvieną kartą atvykus į Sporto klubą, jei juo norima naudotis rakinant spinteles, esančias persirengimo patalpose. Pametus Laikroduką ar mechaniškai sugadinus, pažeidus Laikroduko apyrankę, Lankytojo sumokėtas mokestis už laikroduką nėra grąžinamas. Sporto klubas pasilieka teisę vienašališkai keisti Lankytojų įėjimo-išėjimo sąlygas. Įsigijus laikroduką po 2020-01-08 datos, už laikroduką pinigų sporto klubas negrąžina jokiais atvejais.
 14. Klientas, identifikavimui pasirinkęs specialią kortelę, įsipareigoja sumokėti vienkartinį Sutartyje nustatytą kortelės pagaminimo/išdavimo mokestį, pateikti savo nuotrauką kortelės priskyrimui prie Kliento profilio bei naudoti specialią kortelę išimtinai tik savo asmeniniams poreikiams ir neperduoti jos tretiesiems asmenims. Klientas įsipareigoja kitokiu būdu nesudaryti sąlygų tretiesiems asmenims patekti į Sporto klubą ir/ar naudotis Paslaugomis, pasinaudojant Kliento identifikavimui išduota specialia kortele. Klientui perdavus kortelę tretiesiems asmenims, Sporto klubas turi teisę reikalauti susimokėti 100 EUR baudą bei atlyginti visus likusius Sporto klubo nuostolius dėl neteisėto trečiojo asmens patekimo į Sporto klubą (-us). Be to, Klientas yra pilnai atsakingas už bet kokią žalą, kurią trečiasis asmuo pats patirtų ar sukeltų kitiems asmenims ar Sporto klubui su Kliento kortele patekęs į Sporto klubą ir naudodamasis Sporto klubo inventoriumi, įranga. lientas, praradęs Kliento kortelę, privalo ne vėliau kaip per 2 dienas informuoti Sporto klubą atvykus gyvai, telefonu ar el. paštu. Už pakartotinį kortelės pagaminimą/išdavimą Sporto klubas turi teisę taikyti Klientui paslaugų teikėjo nustatytą Kliento kortelės pagaminimo/išdavimo mokestį.
 15. Asmeninius daiktus Lankytojai palieka savo piršto antspaudu, įsigytu Laikroduku arba specialia kortele rakinamose spintelėse persirengimo patalpose.
 16. Sporto klubas neatsako už Lankytojų asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą. Sporto klubas neteikia daiktų saugojimo paslaugų, todėl prašome nepalikti asmeninių daiktų be priežiūros. Palikti ir rasti Lankytojo daiktai  Sporto klube saugomi iki sekmadienio.
 17. Pinigai už aktyvuotą Abonementą negrąžinami.
 18. Lankytojas turi teisę savo Abonementą arba Abonemento likusį laikotarpį perleisti kitam asmeniui prieš tai padengus Abonemento perrašymo 20 Eur mokestį Sporto klubo administracijoje atvykus abiem šalims.
 19. Apsilankymo trukmė sporto klube neribojama, atsižvelgiant į įsigyto Abonemento nustatytą laiką. Su bet kuriuo Abonementu apsilankymų skaičius per dieną neribojamas išskyrus vienkartinę apsilankymo paslaugą.
 20. Abonemento galiojimo laikas esant Lankytojo poreikiui gali būti stabdomas Lankytojo atostogų, komandiruočių, ligos ar kt. asmeniniais atvejais, prieš tai el. paštu draugams@vs-fitness.lt informavus Sporto klubą sekančia tvarka:
 • 1 mėnesio Abonementas nestabdomas jokiu atveju;
 • 12 mėnesių Abonementas gali būti stabdomas 3 kartus ne ilgiau, kaip 30 dienų;
 • esant akcijų Abonementams, e-sąskaitų pasiūlymams dėl Abonemento stabdymo trukmės, prašome kreiptis į Sporto klubo administracijos darbuotojus. Akcijų pasiūlymams ne visuomet taikoma stabdymo galimybė.
 1. Lankytojo Abonemento galiojimo laikas, pasibaigus stabdymo laikotarpiui, automatiškai tęsiasi toliau.
 2. Sąlygos „E-sąskaita su minimaliu 12 mėn. laikotarpiu“ planui. Pirmą įmoką sudaro šio mėnesio likusios dienos ir sutarties sudarymo mokestis. E-sąskaita yra siunčiama kiekvieno mėnesio 5 dieną į Jūsų nurodytą elektroninę bankininkystę. Ją apmokėti privaloma iki einamojo mėnesio 15 dienos prisijungus prie savo elektroninio banko paskyros skiltyje (e-sąskaitos) ir nustatyti automatinį sąskaitos apmokėjimą savo banko nustatymuose. Norint nutraukti e-sąskaitos sutartį mokamas skirtumas/kompensacija už aktyvuotus mėnesius nuo standartinės mėnesio abonemento kainos. Standartinė mėnesio abonemento kaina yra 39,95 Eur. Atsiskaitymams sporto klubo administracijoje taikomas 2 Eur administracinis mokestis. Narystės negali įsigyti asmenys, neturintys 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus.
 3. Sąlygos „E-sąskaita su minimaliu 2 mėn. laikotarpiu“ planui. Pirmą įmoką sudaro šio mėnesio likusios dienos ir sutarties sudarymo mokestis. E-sąskaita yra siunčiama kiekvieno mėnesio 5 dieną į Jūsų nurodytą elektroninę bankininkystę. Ją apmokėti privaloma iki einamojo mėnesio 15 dienos prisijungus prie savo elektroninio banko paskyros skiltyje (e-sąskaitos) ir nustatyti automatinį sąskaitos apmokėjimą savo banko nustatymuose. Norint nutraukti e-sąskaitos sutartį privaloma informuoti administraciją raštu arba paštu draugams@vs-fitness.lt prieš 30 dienų. Atsiskaitymams sporto klubo administracijoje taikomas 2 Eur administracinis mokestis. Narystės negali įsigyti asmenys, neturintys 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus.
 4. Lankytojai pasinaudoję Sporto klubo inventoriumi privalo sporto inventorių/aksesuarą/įrangą grąžinti į jam skirtą vietą.
 5. Lankytojams norintiems dalyvauti grupiniuose užsiėmimuose būtina išankstinė registracija į grupinius užsiėmimus. Registracija vykdoma telefonu +37065212501 arba Sporto klubo administracijoje. Registracija sekančiai savaitei pradedama vykdyti kiekvieną penktadienį.
 6. Grupiniai užsiėmimai vyksta, jei treniruotėje dalyvauja ne mažiau nei penki ir ne daugiau nei dvidešimt Lankytojų.
 7. Sporto klubo treneriai turi teisę į vykstančius grupinius užsiėmimus neįleisti vėluojančių Lankytojų.
 8. Sporto klubo treneriai turi teisę į vykstančius grupinius užsiėmimus neįleisti Lankytojų, neužsiregistravusių pagal vykdomą išankstinę registraciją.
 9. Sporto klubas neturi įsipareigojimų atlyginti Lankytojo patirtų nepatogumų, jei tvarkaraštyje nurodytą treniruotę veda pavaduojantis arba kitas grupinių užsiėmimų treneris arba treniruotė neįvyko dėl objektyvių trenerio pateisinamų priežasčių ir apie tai Lankytojas buvo informuotas paskelbiant Sporto klubo administracijoje bei vs-fitness.lt interneto svetainėje.
 10. Lankytojams draudžiama grupinių užsiėmimų salėje naudotis esančia muzikos aparatūra.
 11. Kilus pagrįstų abejonių dėl Lankytojo sveikatos būklės, Sporto klubo personalas arba Sporto klubo treneris turi teisę Lankytojui nutraukti treniruotę.
 12. Sporto klubas turi teisę apriboti Lankytojo treniruočių zoną arba salę dėl Sporto klubo organizuojamų seminarų, renginių, filmavimų, fotosesijų, reklaminių akcijų arba dėl Sporto klubo administracijos prašymo. Sporto klubas neturi įsipareigojimų atlyginti Lankytojo dėl to patirtų nepatogumų.
 13. Sporto klubas pasilieka teisę Lankytojams neteikti Sporto klubo paslaugų iki 48 dėl atliekamų profilaktinių darbų.
 14. Jei Lankytojas įsigijęs vienkartinį arba „Visa diena“ Abonementą, Sporto klubo patalpų nepalieka iki 22:00 val., tuomet Lankytojas už kiekvienas uždelstas 5 minutes po 22:00 val., moka 10,00 EUR priemoką.
 15. Lankytojai pasinaudoję Sporto klubo rankšluosčio nuomos paslauga, privalo jį saugoti ir grąžinti prieš palikdamas Sporto klubo patalpas. Vienkartinis mokestis už prarastą ar sugadintą rankšluostį – 10 EUR. Neatsiskaičius už prarastą ar sugadintą rankšluostį, Lankytojo Abonementas tampa negaliojančiu.
 16. Lankytojams draudžiama į Sporto klubo patalpas patekti su gyvūnais.
 17. Vaikai iki 14 metų (imtinai) į sporto klubą neįleidžiami.
 18. Vaikai nuo 15 metų, įsigiję Lankytojo Abonementą ar vienkartinio apsilankymo paslaugą, įleidžiami tik su tėvų ar už jį pilnai atsakingų suaugusių asmenų (globėjų, rūpintojų) sutikimu, patvirtinamu parašu ir įleidžiami su jį lydinčiu asmeniu.
 19. Nuo 16 iki 18 metų asmenys į Sporto klubą įleidžiami su tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišku sutikimu. Sutikimas pasirašomas Sporto klubo administracijoje.
 20. Lankytojams draudžiama vesti individualias, grupines treniruotes, konsultuoti Sporto klubo Lankytojus apie krūvius ar treniruotes nesudarius atskiros sutarties su Sporto klubo vadovybe.
 21. Lankytojams draudžiama vykdyti bet kokią komercinę veiklą reklamuojant arba siūlant prekes bei paslaugas Sporto klubo Lankytojams be raštiško Sporto klubo vadovybės sutikimo.
 22. Lankytojai sporto klubo patalpose privalo:
 • dėvėti tik sportui skirtus drabužius bei avėti sportui tinkamą ir švarią avalynę;
 • persirengimo patalpose ir dušų zonose avėti gumines šlepetes;
 • draudžiama sportuoti su šlepetėmis;
 • susipažinti su  Sporto klube esančios įrangos naudojimosi taisyklėmis ir būdais, naudoti Sporto klubo inventorių bei įrangą tik pagal tiesioginę jų paskirtį. Esant bet kokiems klausimams dėl įrangos bei inventoriaus naudojimosi ar paskirties, kreiptis į Sporto klubo darbuotojus dėl informacijos suteikimo;
 • atlikus pratimą, įrangą palikti švarią ir tvarkingą, svarmenis sudėti į jiems numatytą vietą;
 • atliekant pratimą su įranga, būtinai naudoti rankšluostį, taip pat rekomenduojama naudoti ir sportines pirštines;
 • atliekant pratimą su įranga prieš ir po, naudoti įrangai skirtą dezinfekcinį skystį kurį rasite Sporto klubo patalpose;
 • netrukdyti kitiems Sporto klubo Lankytojams naudotis teikiamomis Sporto klubo paslaugomis;
 • nedelsiant informuoti Sporto klubo darbuotojus apie pastebėtus įrangos gedimus, nesinaudoti laikinai sugedusia įranga.
 1. Lankytojams  sporto klubo patalpose draudžiama:
 • būti neblaiviu ar apsvaigusiu nuo psichiką veikiančių medžiagų;
 • fotografuoti ar filmuoti be Sporto klubo administracijos raštiško leidimo;
 • įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus, maistą, rūkyti;
 • netrikdyti ir nesinaudoti Cross training sale grupinių užsiėmimų metu ir seminarų metu;
 • atlikti pratimus su maksimaliais svoriais be Sporto klubo trenerio pagalbos;
 • mėtyti įrangą ant grindų;
 • asmens higienos procedūras atlikti Sporto klube;
 • džiovintuvą naudoti ne pagal paskirtį;
 • įsinešti į Sporto klubo salę krepšius.
 1. Laikytis soliariumų naudojimo taisyklių, kurios yra skelbiamos soliariumų patalpose.
 2. Pagal Lietuvos Respublikos higienos normas, soliariumu galima naudotis du kartus per savaitę. Tarp deginimosi sesijų turi būti daroma 48 val. pertrauka. Maksimalus deginimosi laikas – 15 min. Ne daugiau nei 30 kartų per kalendorinius metus. Maksimalus deginimo laikas per kalendorinius metus 450 minučių.
 3. Naudojant soliariumą 15 minučių ir daugiau, įmonė ir personalas neatsako už patirtus sužalojimus. Už pasekmes atsako pats Lankytojas.
 4. Laikytis pirčių naudojimosi taisyklių, kurios yra skelbiamos pirčių patalpose:
 • prieš naudojantis ir pasinaudojus pirtimi privaloma nusimaudyti po dušu;
 • šlepetes palikti prie įėjimo į pirtį;
 • į pirtį rekomenduojama eiti be maudymosi kostiumėlių, tik su rankšluosčiu ar chalatu;
 • pirčių komplekso zonos yra atskiros moterims ir vyrams, didžiosios saunos vasaros sezonu darbo dienomis įjungiamos nuo 16.00 val.;.
 • pirčių zonoje netriukšmauti ir netrikdyti kitų Lankytojų.
 1. Sporto klube nepriimtinas nesąžiningas, vulgarus ir nepagarbus elgesys kitų Sporto klubo Lankytojų arba personalo atžvilgiu, todėl šių netoleruotinų veiksmų atveju Lankytojo Abonementas tampa negaliojančiu.
 2. Sporto klubas turi teisę Lankytojams, nesilaikantiems šių Taisyklių, nutraukti bei nepratęsti Abonemento galiojimo ir Lankytojo, pažeidusio šias Taisykles, neįleisti į Sporto klubo patalpas.
 3. Visi Lankytojai, susipažinę su Sporto klubo Taisyklėmis, pasirašo specialioje Kliento sutikimo formoje.
 4. Sporto klubas turi teisę keisti arba atnaujinti aukščiau nurodytą informaciją.