UAB “VS-FITNESS“, įmonės kodas 302484535, PVM mokėtojo kodas LT100005224616, adresas Šilutės pl. 29, LT-91107 Klaipėda (toliau – Sporto klubas) taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi Sporto klubo, esančio PPC
“Ozas”, Ozo g. 18, Vilniuje paslaugomis.

 1. Visi asmenys, norintys naudotis Sporto klubo paslaugomis (toliau – Lankytojas), privalo atidžiai susipažinti su sporto klubo Taisyklėmis patvirtinant tai savo parašu ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Lankytojui atsisakius susipažinti
  su Taisyklėmis ir patvirtinti tai savo parašu arba atsisakius pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, Sporto klubas pasilieka teisę neleisti pradėti naudotis Sporto klubo paslaugomis. Už nepilnamečius asmenis pasirašo jų tėvai (globėjai,
  rūpintojai) ir pats nepilnametis Lankytojas, tuo patvirtindami, kad nepilnamečio Lankytojo sveikatos būklė leidžia jam naudotis Sporto klubo paslaugomis, nepilnametis Lankytojas susipažino su Taisyklėmis, jų laikysis, taip pat užtikrina nepilnamečio
  Lankytojo Sporto klubui bei tretiems asmenims padarytos žalos atlyginimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, atsako už jo tinkamą elgesį Sporto klube bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą. Lankytojų asmens duomenys tvarkomi Lietuvos Respublikos
  asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.
 2. Lankytojai, norintys naudotis Sporto klubo paslaugomis, privalo įsigyti vienkartinę apsilankymo paslaugą arba įsigyti terminuotą abonementą (toliau – Abonementas).
 3. Fotografinė nuotrauka, asmens kodas, piršto antspaudo modelio (binarinis kodas) duomenys, tvarkomi Lankytojo identifikavimo (asmens tapatybės nustatymo) tikslu.
 4. Lankytojo asmeniniai ir kontaktiniai duomenys užregistruojami sistemoje. Naudojama biometrinė Lankytojų įeigos, paslaugų užsakymo sistema, kuri vykdoma skaitmeninio piršto antspaudo atitikmens – binarinio kodo pagalba. Lankytojas, susipažinęs su šiomis
  sporto klubo Taisyklėmis, pasirašo specialiajame žurnale, kuriuo išreiškia savo sutikimą, jog asmens duomenys būtų tvarkomi ir saugomi šiose Taisyklėse nurodytu tikslu. Lankytojo asmens duomenys tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, nustatančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

 5. Prieš pradedant lankytis Sporto klube, rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę, pasitarti su savo gydytoju ir įsitikinti, ar sveikatos būklė leidžia naudotis Sporto klubo paslaugomis. Visa atsakomybė dėl Lankytojo sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Sporto klube, tenka Lankytojui. Sporto klubas neatsako ir neatlygina Lankytojui dėl jo sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės bei neturtinės žalos, išskyrus tuos atvejus, kai žala atsirado dėl Sporto klubo kaltės.
 6. Lankytojui palikus 6,00 EUR užstatą, jam suteikiamas įėjimo-išėjimo laikrodukas (toliau – Laikrodukas). Laikroduką privaloma turėti kiekvieną kartą atvykus į Sporto klubą. Laikrodukas yra Lankytojo praėjimo raktas Sporto klubo patalpose.
  Be Laikroduko Lankytojai į Sporto klubo patalpas neįleidžiami. Pametus Laikroduką ar mechaniškai sugadinus, Lankytojo paliktas užstatas jam nėra grąžinamas.
 7. Abonemento galiojimo laikas gali būti stabdomas, prieš tai el. paštu draugams@vs-fitness.lt informavus sporto klubą, sekančia tvarka: 1 mėnesio Abonementas nestabdomas jokiu atveju; 12 mėnesių Abonementas gali būti stabdomas 3 kartus ne ilgiau, kaip
  30 dienų.
 8. Įsigijus Abonementą, Lankytojas privalo pradėti lankyti Sporto klubą ne vėliau kaip per 30 dienų. Praėjus 30 dienų po apmokėjimo ir neapsilankius Sporto klube, Abonementas aktyvuojamas automatiškai ir pradedamas skaičiuoti jo galiojimo laikas.
 9. Pinigai už panaudotą Abonementą negrąžinami.
 10. Lankytojai, įsigiję vienkartinį arba „Visa diena“ Abonementą, įleidžiami į Sporto klubą nuo 6.30 val. iki 22.00 val. darbo dienomis, šeštadieniais nuo 9.00 val. iki 22.00 val., sekmadieniais bei švenčių dienomis nuo 9.00 val. iki 21:00 val. Sporto klubo
  administracija pasilieka teisę keisti Sporto klubo darbo laiką, grupinių užsiėmimų tvarkaraštį, atsižvelgiant į švenčių ir poilsio dienas, ne vėliau kaip prieš tris dienas skelbimu Sporto klubo patalpose arba www.vs-fitness.lt apie tai informavus
  Lankytojus.
 11. Sporto klubas pasilieka teisę Lankytojams neteikti sporto klubo paslaugų iki 48 val. dėl atliekamų profilaktinių darbų.
 12. Apsilankymo trukmė sporto klube neribojama, atsižvelgiant į įsigyto Abonemento nustatytą laiką. Su bet kuriuo Abonementu galimas tik 1 (vienas) apsilankymas per dieną.
 13. Jei Lankytojas įsigijęs vienkartinį arba „Visa diena“ Abonementą, Sporto klubo patalpų nepalieka 22:00 val., tuomet Lankytojas už kiekvienas uždelstas 5 minutes moka po 1,50 EUR priemoką.
 14. Asmeninius daiktus lankytojai palieka savo Laikroduku rakinamose spintelėse persirengimo kambariuose. Sporto klubas neatsako už Lankytojų asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą. Prašome nepalikti asmeninių daiktų be priežiūros.
  Palikti ir rasti Lankytojo daiktai Sporto klube saugomi iki 7 dienų.
 15. Lankytojai pasinaudoję Sporto klubo rankšluosčio nuomos paslauga, privalo saugoti ir grąžinti prieš palikdamas Sporto klubo patalpas. Vienkartinis mokestis už prarastą ar sugadintą rankšluostį – 10 EUR. Neatsiskaičius už prarastą ar sugadintą rankšluostį,
  Lankytojo Abonementas tampa negaliojančiu.
 16. Vaikai iki 14 metų (imtinai) į sporto klubą neįleidžiami, išskyrus į „Karate vaikai“ grupinius užsiėmimus įsigijus Lankytojo „Karate vaikai“ Abonementą.
 17. Vaikai iki 16 metų, įsigiję Lankytojo Abonementą ar vienkartinio apsilankymo paslaugą, įleidžiami tik su tėvų ar už jį pilnai atsakingų suaugusių asmenų (globėjų, rūpintojų) sutikimu, patvirtinamu parašu ir įleidžiami su jį lydinčiu asmeniu. Nuo 16
  iki 18 metų asmenys įleidžiami su tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišku sutikimu. Sutikimas pasirašomas Sporto klubo administracijoje.
 18. Lankytojams draudžiama vesti individualias arba grupines treniruotes nesudarius atskiros sutarties su Sporto klubo vadovybe.
 19. Lankytojai sporto klubo patalpose privalo: Dėvėti tik sportui skirtus drabužius bei avėti sportui tinkamą ir švarią avalynę; susipažinti su esančios įrangos naudojimosi taisyklėmis ir būdais, naudoti sporto klubo inventorių bei įrangą tik pagal tiesioginę
  jų paskirtį. Esant bet kokiems klausimams dėl įrangos bei inventoriaus naudojimosi ar paskirties, kreiptis į Sporto klubo darbuotojus dėl informacijos suteikimo; atlikus pratimą, įrangą palikti švarią ir tvarkingą, svarmenis sudėti į jiems numatytą
  vietą; atliekant pratimą su įranga, naudoti rankšluostį, taip pat rekomenduojama naudoti ir sportines pirštines; netrukdyti kitiems Sporto klubo Lankytojams naudotis teikiamomis Sporto klubo paslaugomis; nedelsiant informuoti Sporto klubo darbuotojus
  apie pastebėtus įrangos gedimus, nesinaudoti laikinai sugedusia įranga.
 20. Lankytojams sporto klubo patalpose draudžiama: Būti neblaiviu ar apsvaigusiu nuo psichiką veikiančių medžiagų; Fotografuoti ar filmuoti be sporto klubo administracijos raštiško leidimo; Įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus, maistą, rūkyti. Netrikdyti
  ir nesinaudoti Everlast, Reebok, Crosstraining ir Fitness bike salėmis grupinių užsiėmimų metu.
 21. Laikytis soliariumų naudojimo taisyklių, kurios yra skelbiamos soliariumų patalpose;
 22. Naudojant soliariumą 15 minučių ir daugiau, įmonė ir personalas neatsako už patirtus sužalojimus. Už pasekmes atsako pats Lankytojas.
 23. Laikytis pirčių naudojimosi taisyklių, kurios yra skelbiamos pirčių patalpose; Prieš naudojantis ir pasinaudojus pirtimi privaloma nusimaudyti po dušu; Šlepetes palikti prie įėjimo į pirtį; Į pirtį rekomenduojama eiti be maudymosi kostiumėlių, tik su
  rankšluosčiu ar chalatu; Pirčių komplekso zonos yra atskiros moterims ir vyrams, didžiosios saunos vasaros sezonu darbo dienomis įjungiamos nuo 16.00 val.;P. Pirčių zonoje netriukšmauti ir netrikdyti kitų Lankytojų.
 24. Sporto klubas turi teisę Lankytojams, nesilaikantiems šių Taisyklių, nutraukti bei nepratęsti Abonemento galiojimo ir Lankytojo, pažeidusio šias Taisykles, neįleisti į Sporto klubo patalpas.
 25. Visi Lankytojai, susipažinę su Sporto klubo Taisyklėmis, pasirašo specialiame žurnale.