PRIVATUMO PRANEŠIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Šiame privatumo pranešime yra pateikiama informacija apie UAB „VS-FITNESS“ (toliau – Bendrovė) vykdomą asmens duomenų tvarkymą.

Bendrovė pripažįsta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi jos klientams ir partneriams bei kitiems duomenų subjektams (toliau – duomenų subjektai), ir įsipareigoja gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

Šis privatumo pranešimas skirtas Jums, mūsų klientams ir partneriams. Juo Bendrovė paaiškina ir informuoja apie tai, kaip asmens duomenys yra tvarkomi ir kokias teises Jūs turite.

Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė laikosi visų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, kompetentingų institucijų nurodymų, taip pat  įmonių grupėje nustatytų standartų ir procedūrų, užtikrinančių kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai, teisėtai, skaidriai bei saugiai.

Asmens duomenų valdytojas – UAB „VS FITNESS“, juridinio asmens kodas 302484535, Šilutės pl. 29, Klaipėda, el. p. privatumas.kaunas@vs-fitness.lt, tel. +37064065128. Bendrovė yra paskyrusi atsakingą už asmens duomenų apsaugą asmenį, su kuriuo galite susisiekti nurodytais kontaktais.

Asmens duomenis Jūs Bendrovei pateikiate savanoriškai. Bendrovė juos privalo tvarkyti tam, kad galėtų sudaryti su Jumis sutartis, tinkamai įvykdyti Jūsų atžvilgiu prisiimtus įsipareigojimus ir kitas teisines prievoles. Jums nepateikus asmens duomenų, Bendrovė negalės su Jumis sudaryti sandorių, vykdyti Jūsų užsakymų, suteikti kitų Jums reikalingų paslaugų.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai – sutarčių su klientais (pirkėjais) sudarymas ir vykdymas, įskaitant įsiskolinimų iš įsipareigojimus nevykdančių pirkėjų išieškojimą (teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį)), privaloma ūkinių operacijų vykdymo apskaita (teisinis pagrindas: Bendrovei taikomos teisinės prievolės vykdymas), ūkinių operacijų analitika (statistika) (teisinis pagrindas: Bendrovės teisėti interesai analizuoti savo verslo operacijas bei vesti jų statistiką).

Jei esate užsisakę Bendrovės naujienlaiškius, Bendrovė duomenis tvarko ir tiesioginės rinkodaros tikslu (teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas, išskyrus atvejus, kai Bendrovė naujienlaiškius ir/ar kitus pasiūlymus savo klientams turi teisę siųsti ir kitais teisės aktuose nustatytais atvejais). Kai Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko tiesioginės rinkodaros tikslu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su tokiu asmens duomenų tvarkymu arba atšaukti savo sutikimą.

Bendrovės tvarkomų asmens duomenų gavėjai – Bendrovės ir filialų darbuotojai, Bendrovės pasitelkti duomenų tvarkytojai, kurie teikia Bendrovei paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis Bendrovės, kaip duomenų valdytojos, vardu. Teisės aktų nustatytais atvejais, vykdydama savo prievoles, Bendrovė teikia Jūsų duomenis ir atitinkamoms valstybės institucijoms.

Bendrovė tvarkomus asmens duomenis saugo ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai arba pasibaigia bet kokių pretenzijų senaties terminas.

Jūs turite teisę prašyti, kad Bendrovė leistų susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.

Kai Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko teisėtų interesų pagrindu, Jūs turite teisę dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys Bendrovėje Būtų tvarkomi.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis, teisė apriboti duomenų tvarkymą, teisė į duomenų perkeliamumą ir teisė nesutikti su duomenų tvarkymu nėra absoliučios ir teisės aktai gali numatyti papildomų sąlygų jų įgyvendinimui. Jeigu Jums kelia susirūpinimą Bendrovės veiksmai/neveikimas, dėl ko Jūs manote, kad galimai nesilaikoma šio privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, galite bet kada kreiptis į Bendrovę bet kuriuo Jums patogiu būdu.

Nepavykus išspręsti klausimo su Bendrove, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Prireikus, Bendrovė turi teisę atnaujinti aukščiau nurodytą informaciją.


ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO EIGA

PASTABA: Atidžiai perskaitykite šį dokumentą, nes jame yra svarbios informacijos apie tai, kaip renkame ir tvarkome asmeninę informaciją apie jus.
UAB “VS Fitness” yra įmonė valdanti sporto ir sveikatingumo klubus VS Fitness (sporto klubai), toliau vadinama VS Fitness, kelia sau griežčiausius reikalavimus dėl savo klientų privatumo ir asmeninės informacijos apsaugos.

Jeigu lankotės mūsų sporto klubuose, registruojatės mūsų svetainėje tam, kad galėtumėte naudotis mūsų teikiamomis sporto ir sveikatingumo paslaugomis, Jums bus taikomos šios Asmens duomenų valdymo taisyklės (toliau – Taisyklės) .

Šiose Taisyklėse aprašoma, kaip renkame informaciją apie jus, ką su ta informacija darome ir kaip galite tokią informaciją kontroliuoti, kai tai susiję su jūsų naudojimusi mūsų paslaugomis. Jūsų informaciją saugos ir valdys VS Fitness, kaip duomenų valdytojas ir/ar duomenų tvarkytojas.

Šiose Taisyklėse paprastai ir aiškiai išdėstytos skyrių santraukos, kuriomis siekiama jums bendrais bruožais apibūdinti, apie ką kalbama kiekviename skyriuje.

 • Informacijos rinkimas
 • Informacijos naudojimas
 • Dalijimasis informacija
 • Saugumas
 • Informacijos saugojimas
 • Jūsų teisės
 • Susisiekime

Kaip renkame jūsų informaciją: 

Šiame skyriuje plačiau aprašoma apie tai, kokią informaciją apie jus renkame ir kaip tą darome, taip pat apie tai, ar renkame ją tiesiogiai iš jūsų ar kitų šaltinių.
Kai naudojatės VS Fitness paslaugomis, mes galime rinkti ir tvarkyti šią informaciją apie jus:

Jūsų tiesiogiai pateikta informacija

 • informacija (tokia kaip jūsų vardas ir pavardė, gimimo data, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris), kurią pateikiate registruodamiesi naudotis mūsų sporto klubų paslaugomis. Ši informacija pateikiama sporto klube administracijos personalui arba suvedama į specialią anketą, jums registruojantis interneto svetainėje;
 • Jūsų piršto antspaudo atvaizdo skaitmeninis kodas, kuris užtikrina jūsų patekimą į sporto klubus ir naudojimąsi kitomis VS Fitness paslaugomis. (SVARBU! Pats piršto antspaudo atvaizdas nesaugomas, jis tą pačią akimirką paverčiamas skaitmeniniu kodu ir ištrinamas iš jį nuskanavusio įrenginio);
 • bet kokių jūsų vykdytų sandorių su VS Fitness informacija ir kiti duomenys, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) finansinę informaciją ir sąskaitose faktūrose nurodomą informaciją, taip pat ir banko sąskaitų numerius bei kitą su finansais susijusią informaciją, kurią pateikiate vykdydami sandorius su VS Fitness;
 • Asmens kodas, jeigu už VS Fitness paslaugas atsiskaitote tiesioginio debeto būdu;
 • informacija, esanti korespondencijoje, kurią siunčiate mums;
 • informacija iš mūsų svetainėje ar klubuose kartais atliekamų apklausų, į kurias atsakote ar kuriose dalyvaujate; arba
 • informacija iš bet kokios su darbu susijusios medžiagos, kurią mums siunčiate, pvz., jūsų išsamūs (CV) ar trumpi (angl. resumé) gyvenimo aprašymai arba kiti duomenys apie jūsų ankstesnius darbus.

Informacija apie jus, renkama iš kitų šaltinių

Mes galime rinkti informaciją apie jus, kai naudojatės Svetaine:

 • Automatiškai renkama informacija.Mes galime automatiškai rinkti tam tikrą informaciją apie kompiuterį ar įrenginius, kai naudojatės mūsų svetaine įskaitant, mobiliuosius įrenginius, pasitelkdami tokias įprastai naudojamas informacijos rinkimo priemones kaip slapukai (angl. cookies) ir interneto švyturiai (angl. web beacons). Tokia informacija apima tipinę informaciją iš jūsų naršyklės ar įrenginio (pvz., naršyklės / įrenginio tipas ir kalba), jūsų IP (interneto protokolo) adresą ir veiksmus, kuriuos atliekate VS Fitness svetainėse, pvz., žiūrėti puslapiai ir spaustos nuorodos. Šią informaciją naudojame kad užtikrintume tinkamą mūsų svetainės veikimą bei saugumą ir optimizuotume savo svetainę.
 • Vietos informacija.Mes galime rinkti informaciją apie jūsų vietą, kai lankotės svetainėje pasitelkdami mobilųjį įrenginį. Jei nenorite mums suteikti vietos sekimo informacijos, galite išjungti GPS ar kitas vietos sekimo funkcijas savo įrenginyje; jei jūsų įrenginys leidžia jums tą padaryti.
 • Iš trečiųjų asmenų ir sutarčių šalių renkama informacija.Informacijos apie jus galime gauti iš tokių trečiųjų asmenų kaip pardavėjai, partneriai, analitikai ir kiti.
 • Saugumo kamerų informacija. Sporto klubų viešose erdvėse saugumo tikslais daromi vaizdo įrašai, kurie gali būti panaudoti siekiant užkirsti kelią teisės pažeidimams ar juos išaiškinti.
 • Apibendrinti arba nuasmeninti duomenys. Mes galime apibendrinti ir (arba) nuasmeninti informaciją, surinktą jums naudojantis VS Fitness paslaugomis, pvz., per įmonėms skirtus renginius, kad tokia informacija nebūtų galima nustatyti jūsų tapatybės.

Kaip naudojame jūsų informaciją:

Informacija renkama šiose Taisyklėse nurodytais tikslais ir nebus toliau tvarkoma kitu, minėtiems tikslams prieštaraujančiu būdu.

Jūsų informaciją rinksime ir naudosime šiose Taisyklėse aprašyta ir taikytinų įstatymų leidžiama tvarka, taip pat ir esant tokioms aplinkybėms, kai būtina: (i) suteikti ar įvykdyti jūsų ar jūsų vardu pageidaujamas paslaugas; (ii) vykdyti sutartį, kurios šalis esate, arba, jūsų prašymu, imtis veiksmų prieš sudarant tokią sutartį; (iii) vykdyti mums taikomą teisinį įpareigojimą; (iv) siekti mūsų teisėtų interesų; arba (v) kai mums davėte savo aiškų sutikimą.

Informaciją renkame ir naudojame šiais tikslais:

 • Teikti jūsų pageidaujamas paslaugas. Jūsų asmens duomenys, pateikti registracijos į sporto klubą metu, bus naudojami užtikrinant jūsų patekimą į sporto klubą, naudojimąsi sporto klubo inventoriumi, įsigyjant papildomų prekių ir paslaugų. Toks duomenų tvarkymas reikalingas siekiant suteikti jūsų pageidaujamą paslaugą.
 • Rinkodaros tikslais. Mes, pavyzdžiui, galime pasinaudoti jūsų informacija, kad toliau aptartume jus dominančias paslaugas ir atsiųstume jums informacijos apie VS Fitness ir jos grupės įmones, tarkim, informacijos apie reklamines kampanijas, renginius, prekes ar paslaugas. Rinkodaros pranešimus ir naujienas apie mūsų prekes, paslaugas ir renginius jums siųsime tik su išankstiniu jūsų sutikimu. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti. Duomenų tvarkymas rinkodaros tikslais yra teisėtas verslo interesas.Jums skirtus rinkodaros ir su sutarčių / sandorių vykdymu nesusijusius pranešimus galite atsisakyti siųsdami prašymą adresu privatumas.vilnius@vs-fitness.lt Turite teisę bet kuriuo metu su mumis susisiekti ir nesutikti su jūsų informacijos tvarkymu tiesioginės rinkodaros jūsų atžvilgiu tikslais, įskaitant su tokia rinkodara susijusį profiliavimą.
 • Finansiniais ir mokėjimų tikslais.Pavyzdžiui, siekiant patikrinti finansinę būklę ir išieškoti iš jūsų mokėjimą, jei taikytina. Toks duomenų tvarkymas reikalingas siekiant suteikti ar įvykdyti jūsų pageidaujamą paslaugą.
 • Siekiant valdyti ir gerinti VS Fitness paslaugas ir jūsų aptarnavimą. Mes, pavyzdžiui, galime rinkti ir analizuoti duomenis, kaip jūs naudojatės mūsų interneto svetaine ir tvarkyti šiuos duomenis siekdami pagerinti mūsų klientų aptarnavimą internetu. Renkami duomenys galėtų apimti tokius duomenis apie jūsų įrenginį kaip įrenginio unikalūs identifikatoriai, informacija apie jūsų mobilųjį telefoną ar kitą mobilųjį įrenginį (įrenginius), naršyklės tipai, naršyklės kalba, operacinė sistema ir valstija ar šalis, iš kurios prisijungėte prie svetainės. Renkami duomenys galėtų apimti ir tokią informaciją apie jūsų sąveiką su VS Fitness svetaine ir susijusiomis paslaugomis kaip antai interneto puslapiai, iš kurių prisijungiama ar atsijungiama ir universalieji adresai (angl. URLs), platformos tipas, spustelėjimų skaičius ir srities (domenų) vardai. Šie duomenys mums leidžia suprasti savo klientus, jų sąsają su mūsų interneto svetaine ir padeda tobulinti jos funkcionavimą, kad geriau aptarnautume klientus. Mes galime naudoti trečiųjų asmenų siūlomą analitiką ir technologijas, įskaitant slapukus ir panašias priemones, padedančias rinkti tokią informaciją. Duomenų tvarkymas analitiniais ir veiklos tobulinimo tikslais yra teisėtas verslo interesas.
 • Saugumo tikslais. Mes, pavyzdžiui, galime naudoti jūsų duomenis, kad apsaugotume VS Fitness ir jos trečiuosius asmenis nuo saugumo pažeidimų, taip pat sukčiavimo ir taikytinų VS Fitness sutarčių pažeidimų prevencijai. Duomenų tvarkymas saugumo tikslais yra teisėtas verslo interesas.
 • VS Fitness ir kitų asmenų apsaugai. Jūsų informaciją mes, pavyzdžiui, galime atskleisti (i) vykdydami savo teisinius įsipareigojimus; (ii) reikalaudami bet kokių jūsų su mumis sudarytų sutarčių vykdymo; (iii) reaguodami į pretenzijas, kad tam tikras turinys pažeidžia trečiųjų asmenų teises; (iv) atsakydami į jūsų prašymus dėl klientų aptarnavimo; ir (arba) (v) tokia apimtimi, kurios reikia mūsų ar trečiųjų asmenų arba tokių asmenų, kuriems atskleidžiami aptariami duomenys, teisėtų interesų tikslais, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektų interesai ar pagrindinės teisės ir laisvės yra viršesni už tokius interesus. Mes taip pat galime atskleisti informaciją teisėsaugos institucijoms esant neatidėliotinoms aplinkybėms, kai tokios informacijos atskleidimas atitinka įstatymų leidžiamo ar reikalaujamo atskleidimo tipą. Toks duomenų tvarkymas reikalingas siekiant vykdyti VS Fitness teisines prievoles.
 • Verslo perleidimai.Mes pasiliekame teisę atskleisti ir perduoti visą jūsų informaciją, pavyzdžiui, mūsų teises ir įsipareigojimus perimančiai įmonei (ar potencialiai jų perėmėjai), kai tai susiję su viso ar dalies mūsų verslo susijungimu, įsigijimu ar pardavimu, taip pat su tokiam sandoriui atliekamu teisiniu patikrinimu. Duomenų tvarkymas šiuo tikslu yra teisėtas verslo interesas.

Dalijimasis jūsų informacija:

Turite teisę žinoti, su kuo dalijamės jūsų informacija.
Mes galime jūsų informacija pasidalyti su:

 • Bet kuria mūsų grupės įmone arba mūsų atstovais (agentais), partneriais, tiekėjais ar rangovais (toliau – Partneriai), kurie mums padeda teikti jums mūsų paslaugas. Mūsų Partnerių teikiama pagalba gali būti susijusi su tokia veikla kaip: adresų sąrašų rinkodaros pranešimams siųsti atnaujinimas, duomenų analizė, reklama, rinkos tyrimas, dalyvavimas konkursuose ar loterijose, taip pat pranešimų gavimas ir siuntimas. Mūsų Partneriai gali teikti ir su sutarčių / sandorių vykdymu susijusią pagalbą, įskaitant: sandorių įforminimą, informacijos prašymų tenkinimą, sąskaitų faktūrų išrašymą, pardavimo ir užsakymų vykdymą. Kitos pagalbinės paslaugos gali apimtiduomenų saugojimą, perdavimą, analizę ir tvarkymą, teisines paslaugas, aprūpinimą IT, taip pat ir pagalbą kituose pavedimuose, kurių kartais prašoma. Mūsų Partneriai jūsų informaciją naudos tik jų funkcijoms atlikti reikalinga apimtimi ir jiems bus taikomi sutartiniai apribojimai, draudžiantys jiems naudoti jūsų informaciją bet kokiu kitu tikslu.Norėdami gauti mūsų Partnerių, padedančių mums tvarkyti jūsų informaciją, sąrašą, prašymą siųskite šiuo adresu privatumas.vilnius@vs-fitness.lt Toks sąrašas gali keistis ir bus periodiškai atnaujinamas.
 • Kartais VS Fitness gali bendradarbiauti su kitomis įmonėmis, kad bendrai siūlytų prekes ar paslaugas. Jei perkate ar išreiškiate konkretų susidomėjimą VS Fitness bendrai su kita įmone siūloma preke ar paslauga, VS Fitness gali pasidalyti informacija, kuri jums perkant ar reiškiant susidomėjimą buvo apie jus surinkta, su savo pardavimo skatinimo partneriu (partneriais). Jei nepageidaujate, kad jūsų informacija būtų dalijamasi tokiu būdu, galite rašyti elektroninio pašto adresu privatumas.vilnius@vs-fitness.lt Mes nekontroliuojame, kaip mūsų verslo partneriai naudoja mūsų apie jus surinktą informaciją, kuria su jais pasidalijame, ir naudodami tokią informaciją jie laikysis savo asmens duomenų apsaugos tasyklių.

Saugumas:

Šiame skyriuje aprašomi mūsų priemonių, kurias taikome siekdami apsaugoti jūsų informaciją, pagrindai.

Esame įdiegę tinkamą fizinę, elektroninę ir administravimo tvarką, kad apsaugotume mūsų renkamą informaciją, užkirstume kelią neteisėtai prieigai prie jos bei užtikrintume jos saugumą ir teisingą naudojimą. Tokios apsaugos priemonės grindžiamos mūsų renkamos ir saugomos informacijos jautriu pobūdžiu. Įdiegėme tvarką, skirtą tam, kad jūsų informacija būtų atskleidžiama tik paskirtiems darbuotojams, kuriems jos pagrįstai reikia vykdant pirmiau nurodytus tikslus, apie kuriuos esate informuotas.

Informacijos saugojimas:

Šiame skyriuje paaiškiname, kiek laiko saugosime jūsų asmeninę informaciją pasibaigus mūsų komerciniams santykiams ir kodėl saugome tokią informaciją.

Jūsų informaciją laikysime tik tol, kol jos reikės nustatytu tikslu (tikslais), dėl kurio (kurių) mes ją surinkome, ir po to ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų ar kitaip, kaip leidžiama pagal taikytinus teisės aktus, arba kaip to reikia mūsų verslo veiklai ar pagal taikytinus įstatymus.

Mums gali reikėti išsaugoti tam tikrą asmeninę informaciją ir po to, kai jūs nustojate naudotis mūsų paslaugomis, kad galėtume reikalauti visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, užkirsti kelią sukčiavimui, nustatyti, teikti ar spręsti teisines pretenzijas ir (arba) tinkamai tvarkyti paslaugų teikimo apskaitą. Mes taip pat galime išsaugoti bet kokio jūsų pareikšto prieštaravimo gauti mūsų naujienas įrašą siekdami užtikrinti, kad ir toliau gerbtume jūsų pageidavimus ir nebesusisiektume su jumis. Pavyzdžiui, jei pageidaujate nebegauti mūsų elektroninių laiškų, išsaugosime jūsų elektroninio pašto adresą „atsisakiusiųjų sąrašui“, kad užtikrintume, jog nebegautumėte elektroninių laiškų, kaip ir pageidavote.

Visai išsaugotai informacijai taikomos šių Taisyklių sąlygos. Turime informuoti, kad jei pageidaujate, kad jūsų duomenys būtų pašalinti iš mūsų duomenų bazių, visgi visiškai ištrinti visą jūsų informaciją gali būti neįmanoma dėl technologinių ir teisinių apribojimų.

 
Jūsų teisės:

Šiame skyriuje išsamiau informuojame apie jūsų teises, susijusias su jūsų asmenine informacija.
Galite mūsų prašyti:

 • susipažinti su visa mūsų apie jus turima asmenine informacija. Gavę prašymą, pateiksime jums tokios informacijos kopiją. Pasiliekame teisę imti pagrįstą mokestį priklausomai nuo administracinių kaštų informacijai pateikti arba prašomų atlikti veiksmų. Teise susipažinti su savo asmenine informacija galite pasinaudoti:
  • rašydami mums elektroniniu paštu privatumas.vilnius@vs-fitness.lt; arba
  • kreipdamiesi į mus laišku toliau nurodytu adresu.

Atkreipiame dėmesį, kad mums gali tekti iš jūsų prašyti daugiau informacijos, kad patvirtintume jūsų tapatybę prieš pateikdami prašomą informaciją.

 • ištaisyti ar ištrinti jūsų asmeninę informaciją, jei reikia. Atkreipiame dėmesį, kad, jei registruojatės naudotis mūsų sporto klubų paslaugomis interneto svetainėje, tam tikrą naudotojo profilio informaciją galite peržiūrėti ir atnaujinti prisijungę prie savo paskyros;
 • apriboti jūsų asmeninės informacijos tvarkymą, kol išnagrinėsime jūsų keliamus klausimus dėl asmens duomenų naudojimo pagrįstumo, tikslingumo ir/ar teisėtumo;
 • jei asmens duomenis tvarkome jūsų sutikimo pagrindu, turite teisę savo informaciją gauti įprastai naudojamu elektroniniu formatu arba prašyti duomenis tokiu formatu perkelti kitam paslaugų teikėjui, jei jūsų prašymas susijęs su duomenimis, kuriuos pateikėte mums tiesiogiai ir jei tai įmanoma techniškai (duomenų perkeliamumas); ir
 • bet kada atšaukti savo sutikimą, jei asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu.

Jei jūsų netenkina gautas atsakymas, jums aktualiu klausimu galite kreiptis ir į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Susietos svetainės ir reklaminiai skelbimai

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų asmenų interneto svetaines. Mes neatsakome už tokių trečiųjų asmenų interneto svetainių privatumo praktiką ar turinį. Visai tokiai informacijai, kurią pateikiate per šias paslaugas, taikoma atitinkama trečiųjų asmenų privatumo politika, o šios Taisyklės negalioja.

Kaip galite susipažinti su savo informacija ir ją atnaujinti

Tam tikrą savo asmeninę informaciją galite peržiūrėti ir atnaujinti prisijungę, jei taikytina, prie VS Fitness, kur tokia informacija gali būti atnaujinama, arba kreipdamiesi į konkretaus sporto klubo administraciją, arba rašydami adresu privatumas.vilnius@vs-fitness.lt

Šių Taisyklių pakeitimai

VS Fitness pasilieka teisę laikas nuo laiko keisti šias Taisykles. Prašom periodiškai tikrinti privatumo politikos puslapį mūsų svetainėje arba susipažinkite su Taisyklių pakeitimais bet kuriame mūsų sporto klube. Jei šias Taisykles keisime iš esmės, prieš įsigaliojant tokiems pakeitimams mes jus informuosime atsiųsdami jums pranešimą. Tokie esminiai pakeitimai bus taikomi tik asmeninei informacijai, kuri renkama jau įsigaliojus naujai Taisyklių redakcijai.


Susisiekite su mumis:

Turite papildomų klausimų dėl privatumo ar reikia daugiau informacijos? Šiame skyriuje paaiškinta apie tai, kaip su mumis susisiekti.

Jei turite klausimų, komentarų ar norite išreikšti susirūpinimą dėl šio Pranešimo apie duomenų naudojimą ar VS Fitness privatumo praktiką, juos galima pateikti elektroninio pašto adresu
privatumas.kaunas@vs-fitness.lt arba raštu, jūsų paklausimą adresuojant:

Sporto klubas VS Fitness
Ozo g. 18 Vilnius
Duomenų apsaugos pareigūnas:
Sporto klubo vadovas
Mob. +37065620219

Naujausia šių Taisyklių  redakcija – 2018 m. gegužės 24 d.